НОВИНИ

Откриване на процедура с публична обява за определяне на изпълнител

“Лаки 131” ООД откриване на процедура с публична обява за определяна на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
• Обособена позиция 1: Роботизирана система за механично почистване на алуминиеви отливки
• Обособена позиция 2: Сушилня за силиконови уплътнения, захранвана с отпадна топлина от компресорите
• Обособена позиция 3: Изграждане на фотоволтаична централа
• Обособена позиция 4: Устройство за мониторинг и управление на произведената енергия“
в изпълнение на договор за БФП № BGENERGY-2.003-0020-C01/19.05.2023 г. по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

На основание чл. 11, ал. 1 във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 8, ал. 1, т. 2 от ПМС 118/20.05.2014 г. за условията и реда за определяна на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ (загл. изм. и доп. – ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2016 г., в сила от 08.07.2016 г.)

СЕ ОТКРИВА:

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ/ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ

1. Предмет на процедурата:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
• Обособена позиция 1: Роботизирана система за механично почистване на алуминиеви отливки – 1 бр.
• Обособена позиция 2: Сушилня за силиконови уплътнения, захранвана с отпадна топлина от компресорите - 1 бр.
• Обособена позиция 3: Изграждане на фотоволтаична централа – 1 бр.
• Обособена позиция 4: Устройство за мониторинг и управление на произведената енергия – 1 бр.“


2. Вид на процедурата:
Избор с публична покана по реда на ПМС 118/20.05.2014 г.

3. Критерий за оценка на офертите: “Икономически най-изгодна оферта”, в съответствие с чл. 14 (1), т. 2, ПМС 118/2014 г.

4. Срок за подаване на офертите:
Начална дата: 04.04.2024 г.
Крайна дата: 12.04.2024 г. до 16:00 часа
Място: “Лаки 131” ООД, гр. Пловдив, бул. “Асеновградско шосе” № 1, Южна промишлена зона, производствена база на “Лаки 131” ООД

5. Дата и място за отваряне на офертите:
Дата: 15.04.2024 г.
Час: 9:00 часа
Място: “Лаки 131” ООД, гр. Пловдив, бул. “Асеновградско шосе” № 1, Южна промишлена зона, производствена база на “Лаки 131” ООД

6. Одобрявам следните документи във връзка с провеждане на процедурата:
1. Публична покана;
2. Изисквания към офертите;
3. Оферта с техническо и ценово предложение по образец;
4. Техническа спецификация;
5. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС 118/20.05.2014 г. по образец;
6. Декларация за посочване на ЕИК по образец;
7. Методика за оценка;
8. Проект на договор.

7. Публикуване на обявата
Публикуването на обявата и съпътстващата документация да се извърши по реда на чл.11, ал. 2 от ПМС 118/20.05.2014 г. Публикуването да се извърши на следните интернет адреси:
1. https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014 - интернет страницата на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежки финансов механизъм за България
2. https://www.laki131.com - интернет страницата на Бенефициента “Лаки 131” ООД

Документите за участие в процедурата може да изтеглите от тук.
Тръжни документи
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ОБЯВА 14.02.2022

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ОБЯВА

На основание чл.11, ал.1 от ПМС 118/20.05.2014г. и във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2020/551827 от 11.06.2021г. „Implementation of patented innovative technology for production of high quality aluminum product“, с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021 се провежда процедура „избор с публична обява” „Доставка на леярска клетка“ в две обособени позиции - Обособена позиция № 1: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на леярска машина със сила на затваряне от 800 тона“ и Обособена позиция № 2: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на система за автоматизация на леярска машина със сила на затваряне от 800 тона, състояща се от манипулатор за обмазване на леярска форма, манипулатор за изваждане на отливката и мобилно устройство за управление и настройка с пулт за ръчно управление“.

Обособена позиция № 1: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на леярска машина със сила на затваряне от 800 тона“ – 1 бр.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 890 000,00 лв.

Обособена позиция № 2: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на система за автоматизация на леярска машина със сила на затваряне от 800 тона, състояща се от манипулатор за обмазване на леярска форма, манипулатор за изваждане на отливката, мобилно устройство за управление и настройка с пулт за ръчно управление“ -1 бр.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 130 000,00лв.

Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 1 020 000,00 лв

Срок за подаване на оферти

Дата: 22/02/2022 (дд/мм/гггг) Час: 17:00 ч.

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес:

Гр. Пловдив, бул."Асеновградско шосе" №1,“ Южна промишлена зона

Документацията по процедурата може да свалите на следния линк:

Тръжни документи
„ЛАКИ 131“ ООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Наименованието на проектно предложение е „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по договор № BG16RFOP002-2.089-5730-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране. Началната дата на изпълнение на проекта е 23.08.2021 г., като той следва да приключи до 23.11.2021 г. Благодарение на получената безвъзмездна финансова помощ дружеството ще успее да запази доставчиците, клиентите и партньорите си и да продължи да развива дейността си.
Изпълнен проект - Ваучер Тип 2, Група 2 "Ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси"

ПРОТОКОЛ
№ 42/24.08.2021
Проект: Процедура BG16RFOP002-2.015
Тип ваучер: Ваучер Тип 2, Група 2 "Ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси" Договор: NO BG 16RFOP002-2.083-0330-C01 Възложител: Лаки 131 ООД, ЕИК 115804937 Лиценз: L007/ RS-21-A007 Изпълнител: Рива солушън ООД, ЕИК 200696500 Днес, 24.08.2021 г., в гр. Пловдив, България между представители на Възложителя Лаки 131 ООД с ЕИК 115804937, с управител Емил Василев Русков и от една страна и представители на Изпълнителя Рива солушън ООД с ЕИК 200696500, с управител Селим Селим се състави и подписа настоящия протокол, с който се удостоверява, че ИКТ продукт "ERP Laki131" по договор NO BG16RFOP002-2.083-0330-C01, ваучер тип 2, група 2 "Ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси" в уверение, че е въведен в експлоатация със следните екранни снимки, в които са видни: наименование на продукта, лицензен номер, основни менюта и функции показващи предназначението и възможностите на продукта.
„Лаки 131“ ООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Наименованието на проектно предложение е „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по договор № BG16RFOP002-2.073-0715-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Общата стойност на проекта е 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране. Началната дата на изпълнение на проекта е 23.06.2020 г., като той следва да приключи до 23.09.2020 г.
Благодарение на получената безвъзмездна финансова помощ дружеството ще успее да запази доставчиците, клиентите и партньорите си и да продължи да развива дейността си.
„ЛАКИ 131“ ООД УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В КОМПАНИЯТА

Днес „ЛАКИ 131“ ООД успешно приключи изпълнението на проект по договор № BG16RFOP002-3.001-0573-C01 „Закупуване на нови пещи от "Лаки 131" ООД с цел подобряване на ефективността и намаляване на енергоемкостта“, финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Изпълнени са всички договори с външни изпълнители и бе дадено начало на реализацията на целите и мерките, заложени в изпълнението на проекта.
Въведени са в експлоатация новите енергийно ефективни пещи и Системата за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, като така ще се покрият всички екологични показатели и ще се постигане устойчив растеж и постоянно подобряване на енергийното управление в компанията. Компанията се ангажира да поддържа интелигентна и устойчива енергийна политика, насочена към намаляване на разходи за единица продукция като фактор за оптимизиране на конкурентоспособността на дружеството. Проектът ще позволи на "Лаки 131" ООД да надгради и допълни получените резултати с изпълнението на нови проекти, в посока повишаване на енергийната ефективност и намаляване на количествата парникови газове.
Чрез реализацията на проекта, постигнатата в "Лаки 131" ООД енергийна ефективност ще гарантира дългосрочна устойчивост и мултиплициране на енергоспестяването в предприятието.
НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В „ЛАКИ 131“ ООД

Във връзка с изпълнението на проект по договор № BG16RFOP002-3.001-0573-C01 „Закупуване на нови пещи от "Лаки 131" ООД с цел подобряване на ефективността и намаляване на енергоемкостта“, финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, компанията информира, че всички процедури по избор на изпълнител са приключили и вече са сключени всички договори за доставка на оборудване и услуги. Основната цел на проекта е реализирането на енергоспестяващи мерки, които ще допринесат за значително намаляване на специфичната консумация на енергия, подобряване на производителността и конкурентоспособността на "Лаки 131" ООД. Специфична цел на проекта ще подобри енергийната ефективност на "Лаки 131" ООД чрез прилагане на енергоспестяващи технологии, мерки и системи, допринасяйки по този начин за повишаване на конкурентоспособността на компанията, установяване на устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие на дейността й върху околната среда. Инвестициите в енергийната ефективност създават възможности за икономии и повишаване на конкурентоспособността на компанията. Внедряването на енергийно ефективни и високо технологични инвестиции ще даде възможност за рационално използване на енергията, както и до намаляване на експлоатационните разходи и отрицателното влияние върху околната среда. Стриктното спазване на еко критерии е един от водещите принципи при избора на инвестициите по проекта, както и на работата на компанията като цяло. Компанията има ясна визия за разширяване на своята дейност и последващото развитие на енергоспестяващата си политика. Изпълнението на проектните дейности ще позволи да инициира и реализира бъдещи проекти и иновативни дейности, чрез които ще се осигури устойчивост и надграждане на резултатите от реализирането на настоящия проект. Предстои доставяне, инсталиране и пускане в експлоатация на оборудването по проекта, което ще доведе до постигане на енергийна устойчивост в производството на компанията.
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0573-C01 „Закупуване на нови пещи от „Лаки 131“ ООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. се провежда процедура „избор с публична покана” с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване”, с обособени позиции, както следва:
• Обособена позиция 1: Топлоподдържащи пещи с вместимост от 600 кг. алуминиева сплав – 2 броя, общо 318 920,00 лв.;
• Обособена позиция 2: Камерни електросъпротивителни отражателни пещи за поддържане с вместимост 800 кг. алуминий – 4 броя, общо 510 944,00 лв.;
• Обособена позиция 3: Камерни електросъпротивителни отражателни пещи за поддържане с вместимост 1200 кг. алуминий – 1 брой, 141 736,00 лв.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС: общо: 971 600,00 лв.
Краен срок за приемане на офертите: 26.03.2018 г.

Документацията по процедурата може да видите

ТУК

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0573-C01 „Закупуване на нови пещи от „Лаки 131“ ООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. се провежда процедура „избор с публична покана” с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване”, с обособени позиции, както следва:
• Обособена позиция 1: Топлоподдържащи пещи с вместимост от 600 кг. алуминиева сплав – 2 броя, общо 318 920,00 лв.;
• Обособена позиция 2: Камерни електросъпротивителни отражателни пещи за поддържане с вместимост 800 кг. алуминий – 4 броя, общо 510 944,00 лв.;
• Обособена позиция 3: Камерни електросъпротивителни отражателни пещи за поддържане с вместимост 1200 кг. алуминий – 1 брой, 141 736,00 лв.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС: общо: 971 600,00 лв.
Краен срок за приемане на офертите: 06.02.2018 г.

Документацията по процедурата може да видите

ТУК

РЕШЕНИЕ NoЗ/13.02.2018 г. можете да намерите намерите на следния линк

РЕШЕНИЕ


СТАРТИРА ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001-0573-C01 „ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ ПЕЩИ ОТ "ЛАКИ 131" ООД С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕМКОСТТА” На 21.08.2017 г. „Лаки 131” ООД подписа Договор № BG16RFOP002-3.001-0573-C01 „Закупуване на нови пещи от "Лаки 131" ООД с цел подобряване на ефективността и намаляване на енергоемкостта” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на "Лаки 131" ООД чрез прилагане на енергоспестяващи технологии, мерки и системи, допринасяйки по този начин за повишаване на конкурентоспособността на компанията, установяване на устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие на дейността й върху околната среда. Предвидените инвестиции по проекта са в съответствие с най-новите изисквания за енергийна ефективност и за опазване на околната среда и ще доведат до оптимизиране на работния процес. По-ниският разход на електроенергия ще рефлектира пряко и положително върху околната среда, тъй като ще намали разходите за енергия и вода, и ще доведе до по-ефективното потребление на енергийни ресурси, използвани в производството, както и ще намали вредните емисиите на CO2 и на други локални вредни замърсители. Пакетът от дейности за подобряване на конкурентоспособността на „Лаки 131“ ООД покрива всички общи екологични показатели и е екологично предизвикателство за икономически възможности пред компанията. Проектът е с продължителност 12 месеца.
Към новините

През 2016 година нашата компания Лаки 131 ООД пусна в експлоатация нов производствен цех за алуминиеви отливки.Производствената площ е 3250 м2.Инсталирани са 7 нови машини за леене на алуминиеви детайли.Пет броя от машините са напълно автоматизирани
Уведомление за УВОЗ

«ЛАКИ 131» ООД На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94/30.12.2012 г.), У В Е Д О М Я В А: Засегнатото население за инвестиционно намерение: „Преместването на дейността отливане на алуминиеви детайли в новозакупен имот, включително изграждане на ТК“ в ПИ 56784.539.129, в район „Тракия“.
СТАРТИРА ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001-0573-C01

СТАРТИРА ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001-0573-C01 „ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ ПЕЩИ ОТ "ЛАКИ 131" ООД С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕМКОСТТА
обществен достъп

На основание чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 на обект „Преместването на дейността отливане на алуминиеви детайли в новозакупен имот, включително изграждане на ТК“ в ПИ 56784.539.129, в район „Тракия“, гр. Пловдив, с възложител „ЛАКИ 131“ ООД. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода от 12.12.2016г. – 28.12.2016г., в сградата на „Лаки 131“ ООД на ул. „Асеновградско шосе – подстанция № 1“, гр. Пловдив, п.к. 4000, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа. Лице за контакти: Богдана Рускова – управител на „Лаки 131“ ООД, тел. (032) 68 83 83.
ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

BG

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-0447-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, бе проведена процедура „избор с публична покана” с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване”, с обособени позиции, както следва:

• Обособена позиция 1 – Автоматизирана производствена клетка, включваща машина за леене под налягане със затварящо усилие 3000kN (300 тона), манипулатор за наливане и дозиране на течен метал, манипулатор за автоматично обмазване и обдухване на пресформата, устройство за нанасяне на смазка на пресово бутало, установка за приготвяне на водосмесима обмазка, електрическа пещ за топене и поддържане на работната температура на цветни (алуминиеви) сплави с вместимост 300 кг. – 1 брой;

• Обособена позиция 2 – Автоматизирана производствена клетка за леене под налягане на цветни (алуминиеви) сплави, включваща машина за леене под налягане със затварящо усилие 4000kN (400 тона), манипулатор за наливане и дозиране на течен метал, манипулатор за автоматично обмазване и обдухване на пресформата, устройство за нанасяне на смазка на пресово бутало, установка за приготвяне на водосмесима обмазка, електрическа пещ за топене и поддържане на работната температура на цветни (алуминиеви) сплави с вместимост 400 кг. - 1 брой;

• Обособена позиция 3 – Автоматизирана производствена клетка, включваща машина за леене под налягане със затварящо усилие 6500kN (650 тона), манипулатор за наливане и дозиране на течен метал, манипулатор за автоматично обмазване и обдухване на пресформата, устройство за нанасяне на смазка на пресово бутало, установка за приготвяне на водосмесима обмазка, електрическа пещ за топене и поддържане на работната температура на цветни (алуминиеви) сплави с вместимост 500 кг. – 1 брой.

Краен срок за приемане на офертите: 15:00 часа на 12.04.2016 год.

Документацията по процедурата може да видите тук
СТАРТИРА ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.001-0447-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В "ЛАКИ 131" ООД”

euflagBG

 

СТАРТИРА ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.001-0447-C01 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В "ЛАКИ 131" ООД 

 

 

 

На 23.12.2015 г. „Лаки 131” ООД подписа Договор № BG16RFOP002-2.001-0447-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Проектът има за цел повишаване на конкурентоспособността и производствения капацитет на "Лаки 131" ООД и увеличаване на потенциала за експорт, в резултат на което ще се постигне подобряване на пазарното присъствие на българските МСП.

 

Основната проектна дейност е насочена към доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на модерни технологии и оборудване за производство на нови продукти с високо качество и съответстващи на европейските норми и изисквания. Като резултат от нея ще се увеличи потенциала за производство и износ на продукти с висока добавена стойност и ще се осигури развитието на конкурентно, ефикасно и ефективно производство, гарантиращо устойчивост и добър икономически ефект за предприятието и увеличаване на трудовата заетост. Чрез внедрените нови технологии ще се постигне и подобряване на ресурсната ефективност, повишен производствен капацитет и качество на продуктите, добри системи за управление и за прилагане на нови бизнес модели и практики.

 

Проектът е с продължителност 12 месеца.

 

Линк за сваляне


OT БТПП – Българска Търговско-Промишлена Палата фирмата успешно получи Excellent SME сертификат за отличие чрез Кофас България!

Инвестиционно намерение

ЛАКИ 131 ООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и ред за извършване на оценка на  въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003r., изм. ДВ бp.N 3/2006r., поел. изм. ДВ бр. 94/30.12.2012 г.),

УВЕДОМЯ ВА:

Засегнатото население за инвестиционно намерение: Изграждане на нова сграда до съществуващ цех за алуминиеви отливки, в която ще бъде доставена, монтирана и въведена в експлоатация автоматична машина за леене на алуминиеви отливки в собствен поземлен имот с идентификатор 56784.539.467, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Асеновградско шосе- подстанция N 1.

Aпарат за спектрален анализ

Проведено е обучението на служителите за работата с спектрометъра по проект  

№BG161PO003-2.1.13-0354-C0001-

„Модернизация на малка гъвкава леярна за производство на висококачествени детайли от цветни метали”

 

 

За повече информация натисни тук

Информация за сключен договор

Информация за сключен договор по процедура за определяне на изпълнител
– открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване”.

 

Информацията можете да изтеглите от тук

 

 


ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

 

„ЛАКИ 131” ООД

 

със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление: ул. Димитър Талев № 21, район Южен, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе № 1, Южна промишлена зона, тел.: 032/68 83 83, факс: 032/685 197, интернет адрес: www.laki131.com, лице за контакт: Богдана Живкова Рускова, на длъжност: управител, тел.: 032/68 83 83, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0354-C0001 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване”, както следва:

  • Обособена позиция 1 – Машина за леене на алуминиеви отливки със студена камера – 1 брой;
  • Обособена позиция 2 – Робот за наливане на студения метал /автоматичен черпак/ - 1 брой;
  • Обособена позиция 3 – Робот за пръскане на водоразтворима леярска обмазка – 1 брой;
  • Обособена позиция 4 – Робот – ръка за отнемане на отлетия детайл -1 брой;
  • Обособена позиция 5 – Апарат за спектрален анализ – 1 брой.

 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе №1, Южна промишлена зона,  всеки работен ден от 10,00 ч. до 15,00 ч. 

 

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

 

Оферти  се подават на адрес: гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе, № 1, Южна промишлена зона до 15:00 ч. на 04.02.2013 г.

 

 

 

logo


СТАРТИРА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАЛКА ГЪВКАВА ЛЕЯРНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ДЕТАЙЛИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

СТАРТИРА ПРОЕКТ  „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАЛКА ГЪВКАВА ЛЕЯРНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ

ДЕТАЙЛИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ”

 

 

На 30 октомври 2012 г. „Лаки 131” ООД подписа договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Проектът №BG161PO003-2.1.13-0354-C0001 „Модернизация на малка гъвкава леярна за производство на висококачествени детайли от цветни метали” е с продължителност 12 месеца и има за цел да повиши конкурентоспособността на компанията чрез реализирането на инвестиции в съвременни технологии и оборудване. Чрез изпълнението на проекта ще бъдат закупени нови машини и оборудване, необходими за модернизиране на производствения процес на фирмата, което ще доведе до повишаване на енергийната ефектност на производството и на условията на труд.

Предвиденото за закупуване ново оборудване ще оптимизира производствения процес и ще създаде условия за разширяване на пазарните позиции на предприятието и подобряване на качеството на предлаганата продукция.

 

Свали от тук

bestfakewatches